ALGEMENE
VOORWAARDEN

06 28973249
info@klusserviceeindhoven.nl

Algemene voorwaarden klusservice Eindhoven gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 17173661

 

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Klusservice Eindhoven.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Klusservice Eindhoven en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Klusservice Eindhoven.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Klusservice Eindhoven niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Klusservice Eindhoven is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 6 weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Klusservice Eindhoven desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.
2.2. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Klusservice Eindhoven zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
2.3. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
2.4. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
A. de plaats en een omschrijving van het werk;
B. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
C. het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
D. of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van aannemingssom;
E.
of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
F.
of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
2.5. De offerte dient – indien van toepassing – vergezeld te gaan van een exemplaar van de in de offerte van toepassing verklaarde risicoregeling/voorwaarden.
2.6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Klusservice Eindhoven zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Klusservice Eindhoven. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Klusservice Eindhoven naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Klusservice Eindhoven gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Klusservice Eindhoven de order c.q. opdracht schriftelijk dan wel via e- mailverkeer heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Klusservice Eindhoven en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Klusservice Eindhoven bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Klusservice Eindhoven in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Klusservice Eindhoven gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het aannemen van werkzaamheden die bedragen boven € 4.000,00 dient binnen 4 dagen na aanvang 30%, na 14 dagen 60 % en bij oplevering de resterende 10% van het factuurbedrag te worden voldaan;
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Klusservice Eindhoven alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Klusservice Eindhoven ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Klusservice Eindhoven ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Klusservice Eindhoven dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Klusservice Eindhoven kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Klusservice Eindhoven tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Klusservice Eindhoven niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Klusservice Eindhoven zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat Klusservice Eindhoven tijdig kan beschikken over:
A. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen ten aanzien van parkeren);
B.
(toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);
C. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
D.
aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
E.
de door Klusservice Eindhoven benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij.
8.2. Klusservice Eindhoven is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Klusservice Eindhoven.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klusservice Eindhoven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klusservice Eindhoven worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klusservice Eindhoven zijn verstrekt, heeft Klusservice Eindhoven het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten aan wederpartij in rekening te brengen.
8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Klusservice Eindhoven de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.5. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten.
8.6. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Klusservice Eindhoven als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME
9.1. Klusservice Eindhoven garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Klusservice Eindhoven in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 1 jaar na oplevering. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het karwei door Klusservice Eindhoven dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Klusservice Eindhoven. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Klusservice Eindhoven de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van Klusservice Eindhoven.
9.3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen of wanneer eigen materiaal door wederpartij is aangeleverd.
9.4. Reclame is niet mogelijk indien:
– het opgeleverde werk één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Klusservice Eindhoven;
– bij het beschadigen van leidingen tijdens boorwerkzaamheden;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Klusservice Eindhoven (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– indien zonder schriftelijke toestemming van Klusservice Eindhoven (door derden) reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.
9.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen tien dagen schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Klusservice Eindhoven gegrond wordt bevonden, zal Klusservice Eindhoven te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
9.6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID ONDERAANNEMER
10.1. De Onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade – van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen letselschade – die ontstaat door het niet nakomen van zijn verplichtingen en/of door zijn toedoen of nalaten, ongeacht of zulks door zijn schuld geschiedt of niet. Hieronder is tevens begrepen schade door overschrijding van de (op)levertijd, schade aan zaken, bedrijfsschade en andere indirecte schade bij Klusservice Eindhoven of diens opdrachtgever.
10.2. Klusservice Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Klusservice Eindhoven is uitgegaan van door of namens de Onderaannemer verstrekte gegevens.

Artikel 11. VRIJWARING
11.1. De Onderaannemer vrijwaart Klusservice Eindhoven, danwel stelt Klusservice Eindhoven schadeloos, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Onderaannemer toerekenbaar is.
11.2. Indien Klusservice Eindhoven uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Onderaannemer gehouden Klusservice Eindhoven zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Onderaannemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Klusservice Eindhoven, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klusservice Eindhoven en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Onderaannemer.

 Artikel 12. KEURING
De werkzaamheden worden voor oplevering door Klusservice Eindhoven gecontroleerd. Wederpartij heeft – voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te latenkeuren door derden.

Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING
13.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Klusservice Eindhoven en strekt ertoe, te constateren of Klusservice Eindhoven aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan.
13.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan Klusservice Eindhoven binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen.
13.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
13.4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Artikel 14. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
14.1. Klusservice Eindhoven is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien;
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd of een onderhands akkoord wordt aangeboden;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
14.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Klusservice Eindhoven passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 15. RETENTIERECHT
Klusservice Eindhoven is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Klusservice Eindhoven m.b.t. die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1. Klusservice Eindhoven is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen schade ten gevolge van vertraagde oplevering, gederfde winst of andere schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Klusservice Eindhoven of leidinggevende ondergeschikten.
16.2. Klusservice Eindhoven is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
16.3. Klusservice Eindhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
16.4. Klusservice Eindhoven heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren en dient hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 17. OVERMACHT
17.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Klusservice Eindhoven, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Klusservice Eindhoven kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Klusservice Eindhoven ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
17.2. Overmacht geeft Klusservice Eindhoven het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 18 GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
18.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Klusservice Eindhoven of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
18.2. Klusservice Eindhoven behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Klusservice Eindhoven ter zake rechthebbende is.

Artikel 19. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 20. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
20.1. De vestigingsplaats van Klusservice Eindhoven is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Klusservice Eindhoven moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
20.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Klusservice Eindhoven is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
20.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Klusservice Eindhoven gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

06 28973249

info@klusserviceeindhoven.nl