ALGEMENE
VOORWAARDEN

06 28973249

info@klusserviceeindhoven.nl

Algemene voorwaarden klusservice Eindhoven gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 17173661

Algemene voorwaarden Klusservice Eindhoven

Artikel 1. DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Klusservice Eindhoven Werk & Uitvoering, verder genoemd Klusservice Eindhoven. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.klusserviceeindhoven.nl, worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overhandigd en worden op verzoek gratis toegezonden;

2. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Klusservice Eindhoven niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Klusservice Eindhoven is bevestigd;

3. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan  Klusservice Eindhoven ter kennis heeft gebracht en Klusservice Eindhoven alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. OFFERTE

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van zes weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Klusservice Eindhoven de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Klusservice Eindhoven er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Klusservice Eindhoven desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;

3. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);

4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

a. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Klusservice Eindhoven zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;

b. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor

het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is

geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk;

c. Op basis van nacalculatie: Installatie/montage vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren / nacalculatie;

5. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:

A. De plaats en een omschrijving van het werk;

B. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd en wie de vergunning verzorgd;

C. Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

6. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Klusservice Eindhoven in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om zijn/haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

7. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Klusservice Eindhoven zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Klusservice Eindhoven. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Klusservice Eindhoven naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Klusservice Eindhoven gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Klusservice Eindhoven gerechtigd een vergoeding van € 500,00 per geval in rekening te brengen;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Klusservice Eindhoven de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;

2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Klusservice Eindhoven bevestigd worden. De

oorspronkelijk overeengekomen datum van (op)levering komt door een wijziging te vervallen;

3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Klusservice Eindhoven als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Klusservice Eindhoven zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Klusservice Eindhoven de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Klusservice Eindhoven tijdig kan beschikken over:

a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);

b. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werkklaar en schoon te zijn. Mocht Klusservice Eindhoven bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Klusservice Eindhoven gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;

c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

e. De door Klusservice Eindhoven benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

f. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage / installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klusservice Eindhoven het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klusservice Eindhoven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klusservice Eindhoven worden verstrekt;

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Klusservice Eindhoven de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Klusservice Eindhoven gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

5. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten;

6. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer;

7. Klusservice Eindhoven is niet aansprakelijk voor fouten in de door de wederpartij aangeleverde tekeningen;

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde / overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Klusservice Eindhoven schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Klusservice Eindhoven kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens Klusservice Eindhoven tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Klusservice Eindhoven niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 6. PRIJZEN

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Klusservice Eindhoven in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Klusservice Eindhoven gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 7. BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

2. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur bij werkzaamheden boven € 4.000,00, eventueel met een tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur;

3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, bestaat uit betaling van 30% van het totale factuurbedrag. Een tussenfactuur bedraagt 60 % van het totale factuurbedrag en de overige 10% van het totale factuurbedrag dient bij oplevering te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen;

4. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Klusservice Eindhoven alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

5. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;

6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

Artikel 8. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Klusservice Eindhoven ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Klusservice Eindhoven ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Annulering van een speciale bestelling / maatwerk of nadat Klusservice Eindhoven met uitvoering van de order is begonnen, is niet mogelijk;

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Klusservice Eindhoven geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Klusservice Eindhoven totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Klusservice Eindhoven zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

5. Voor het geval dat Klusservice Eindhoven zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Klusservice Eindhoven of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Klusservice Eindhoven zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 10. RECLAMES EN GARANTIE

1. Klusservice Eindhoven garandeert dat voor alle door Klusservice Eindhoven geleverde en/of door derden gefabriceerde producten de

fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant / leverancier. Klusservice Eindhoven garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Klusservice Eindhoven in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende een jaar na oplevering. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of uitvoering van het karwei door Klusservice Eindhoven dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Indien geleverd materiaal niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Klusservice Eindhoven de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van Klusservice Eindhoven;

3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;

4. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Klusservice Eindhoven. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Klusservice Eindhoven in staat is adequaat te reageren. Klusservice Eindhoven zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

5. Indien een klacht gegrond is, zal Klusservice Eindhoven de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klusservice Eindhoven te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

7. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Klusservice Eindhoven;

– nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuurproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd;

– monsters van (natuur)steen en (natuur)tegels moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is een tolerantie in hoogte en dikte naar boven en naar beneden van ten hoogste 10% toegestaan;

– haarscheuren in stenen kunnen ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het optreden van haarscheuren op grond waarvan dit geen grond voor afkeuring of schadevergoeding is;

– wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Klusservice Eindhoven (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Klusservice Eindhoven door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Klusservice Eindhoven is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

Klusservice Eindhoven hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;

2. Voorts is Klusservice Eindhoven bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Klusservice Eindhoven op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Klusservice Eindhoven de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. Klusservice Eindhoven behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG

1. De werkzaamheden worden voor oplevering door Klusservice Eindhoven gecontroleerd. Wederpartij heeft – voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door derden;

2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

3. Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Klusservice Eindhoven in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen;

Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING

1. De opneming / oplevering vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Klusservice Eindhoven en strekt ertoe, te constateren of Klusservice Eindhoven aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;

2. Nadat het werk is opgenomen / opgeleverd, wordt door wederpartij aan Klusservice Eindhoven binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn;

3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien

en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van

goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

1. Klusservice Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schade-vergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. Klusservice Eindhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens hem verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van Klusservice Eindhoven voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Klusservice Eindhoven in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Klusservice Eindhoven om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Wederpartij dient Klusservice Eindhoven altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

5. Klusservice Eindhoven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is Klusservice Eindhoven gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;

2. Onder “overmacht” aan de zijde van Klusservice Eindhoven wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Klusservice Eindhoven tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Klusservice Eindhoven, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;

3. Klusservice Eindhoven kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Klusservice Eindhoven;

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Klusservice Eindhoven verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Klusservice Eindhoven wettelijk verplicht is te bewaren; Klusservice Eindhoven is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Klusservice Eindhoven wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Klusservice Eindhoven is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Klusservice Eindhoven. Klusservice Eindhoven mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van Klusservice Eindhoven is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Klusservice Eindhoven moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Klusservice Eindhoven is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Klusservice Eindhoven gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd in augustus 2019 bij de Kamer van Koophandel;

06 28973249

info@klusserviceeindhoven.nl